49

ඝන ද්‍රව්‍යයක නියත ස්කන්ධයකට නියත සීඝ්‍රතාවයකින් තාපය සැපයීමේදී එහි උෂ්ණත්වය කාලය සමඟ වෙනස් වීම පහත ප්‍රස්තාරයේ දැක්වේ. පහත ප්‍රකාශ සලකන්න.

A) මෙම ද්‍රව්‍යයේ ඝන අවස්ථාවේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාව ද්‍රව අවස්ථාවේ විශිෂ්ඨ තාප ධාරිතාවට වඩා වැඩිය.

B) සමෝෂ්ණ ක්‍රියාවලියක් නිසා CD ක්‍රියාවලියේදී පද්ධතියේ ΔU=0 කි.

C) මෙම පරීක්‍ෂණය මෙම පීඩනයට වඩා ඉහළ පීඩනයක් ඇති ප්‍රදේශයක සිදු කළේ නම් T c මෙම අගයට වඩා විශාල වේ.

මින් සත්‍ය වන්නේ,

  1.   C පමණි.
  2.  A,B පමණි.
  3.   A,C පමණි.
  4.   B,C පමණි.
  5.   A,B,C සියල්ලම සත්‍ය වේ.

( answer :1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *