11

ගොවියෙක් දර මිටියක් ලෑල්ලක් මත ගොඩගසා තදින් බැද ලෑල්ල සිය ට්‍රැක්ටරයට දම්වැලක් ආධාරයෙන් සම්බන්ධ කර තිරස් පොළොව දිගේ 20m ක් දුර ඇදගෙන යයි. මුළු චලිතය පුරාවටම දම්වැල තිරසට 36.9º ක් ආනතව පැවති අතර ට්‍රැක්ටරය මගින් මේ සඳහා 5000N ක නියත ප්‍රකර්ෂණ බලයක් යොදවන ලදී. ලෑල්ල සහිත දරමිටියේ බර 14700N ක් ද , චලිතයට එරෙහි ලෑල්ල මත වූ ඝර්ෂණ බලය 3500N නම් ලෑල්ල සහිත දරමිටිය මත අවසානයේ සිදු කර ඇති සඵල කාර්යය වන්නේ,                                  (cos 36.9≈0.8)

 

  1.   45 kJ
  2.   80 kJ
  3.   70 kJ
  4.   60 kJ
  5.   10 kJ

( answer :5)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *