48

ඒකාකාර U නළයක් තුළට ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් පුරවා නළය වම් බාහුව වටා ω නියත කෝණික ප්‍රවේගයෙන් භ්‍රමණය කෙරේ. මෙම අවස්ථාවේදී බාහුවල ද්‍රව මට්ටම් දෙක අතර වෙනස වන්නේ,

  1.      
  2.    
  3.    
  4.    
  5.      

( answer :2)

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *