45 – 2000

කාච සංයුක්තයක බලය ඩයොප්ටර 44 වන අතර සංයුක්තයේ එක් කාචයක බලය ඩයොප්ටර 40 ක් වේ. අනෙක් කාචයේ නාභිය දුරෙහි විශාලත්වය වන්නේ
1) 0.25 cm
2) 2.5 cm
3) 4.0 cm
4) 25.0 cm
5) 84.0 cm

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *