47

සුමට ආනත තලයක් මත M ස්කන්ධයක් දුනු නියතය K වූ දුනු දෙකක් අතරට සවි කර ඇත. දුනු දෙකේ නිදහස් කෙළවරවල් අචල ආධාරකවලට සවි කර ඇත. ස්කන්ධයේ ආවර්ත කාලය වනුයේ, (සියලුම දුනු සැහැල්ලු දුනු බව සලකන්න)

  1.        
  2.        
  3.    
  4.      
  5.    

( answer :1)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *