09

ප්‍රතිරෝධය හරහා ගමන් කරන ආරෝපණය කාලය සමඟ විචලනය පහත ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. සලකන ලද කාල පරාසය තුළ ක්‍ෂමතාවය කාලය ඉදිරියේ විචලනය වඩාත්ම හොදින් දැක්වෙන්නේ,

  1.      
  2.      

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *