44 – 1999

පහත රූපවල පෙන්වා ඇති එක් එක් ප්‍රකාශ මූලාවයවය සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ වර්තනාංකය අවට මාධ්‍යයෙහි එම අගයට  වඩා අඩුය. නිවැරදි කිරණ රූප සටහන පෙන්වන්නේ කුමකින් ද ?

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *