46

ඒකාකාර මුදුවක සමාන තාප සන්නායකතා සහිත ද්‍රව්‍යයකින් තනන ලද ACB , ADB  කොටස් දෙකක් පවතී. A හි උෂ්ණත්වය T 1 ද, B හි උෂ්ණත්වය T 2 ද නියතව තබා ගනු ලබයි. තාප සන්නායකතාවය K ද, සන්නයනය වන තාප ප්‍රමාණය H වේ. T 1 , T 2 නියතව තබා ගෙන ACB කොටස වෙනත් ද්‍රව්‍යයකින් හුවමාරු කළේ නම් සන්නයනය වන තාප ප්‍රමාණය 2H වේ. නව ACB කොටසේ තාප සන්නායකතාව වනුයේ,

  1.     5K
  2.     K/5
  3.     7K/3
  4.     5K/2
  5.     3K/7

( answer :1)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *