08

තිරස් පොළොවේ සිට තිරසට 30° ක් ආනතව A ලක්‍ෂ්‍යයේ සිට වස්තුවක් V1   ප්‍රවේගයෙන් ප්‍රක්ෂේපනය කරයි. එම මොහොතේම තවත් වස්තුවක් V2 ප්‍රවේගයෙන් සිරස්ව ඉහළට B ලක්‍ෂයේ සිට විසි කරයි. B ලක්‍ෂ්‍යය පිහිටියේ පළමු වස්තුවේ ගමන් මාර්ගයේ ඉහළම ලක්‍ෂ්‍යයට හරියටම සිරස්ව පහළිනි. වස්තු දෙක එකිනෙක ගැටීමට නම් V2 / V1   අනුපාතය විය යුත්තේ, (වාත ප්‍රතිරෝධය නොමැති බව සලකන්න.)

  1.     1/2
  2.     1
  3.     √3/√2
  4.     2
  5.    3/4

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *