43 -1999

රූපයේ පෙනෙන පරිදි නාභිය දුර 0.5 m වන උත්තල කාචයක විරුද්ධ පැතිවල, 0 කුඩා වස්තුවක් සහ තල දර්පණයක් තබා ඇත. සෑදෙන ප්‍රතිබිම්බ සංඛ්‍යාව සහ ඒවායේ ස්වභාවය සම්බන්ධයෙන් පහත ප්‍රකාශ වලින් නිවැරදි කුමක් ද?

1) ප්‍රතිබිම්බ තුනකි, ඉන් දෙකක් තාත්ත්වික වේ.
2) ප්‍රතිබිම්බ තුනකි, ඉන් එකක් තාත්ත්වික වේ.
3) තාත්ත්වික ප්‍රතිබිම්බ දෙකකි.
4) ප්‍රතිබිම්බ දෙකකි, ඉන් එකක් තාත්ත්වික වේ.
5)එක් තාත්ත්වික ප්‍රතිබිම්බයක් පමණකි.

(Ans : 1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *