45

රූපයේ පරිදි ඒකාකාර ස්කන්ධය 250g දණ්ඩක් ඝර්ෂණයකින් තොරව තිරසට 30° ක් ආනත සමාන්තර පීලි 2ක් මත ලිස්සා යයි. පීලි අතර පරතරය L = 0.5m වේ. සිරස්ව ඉහළට B = 0.5 T චුම්භක ක්ෂේත්‍රයක් ද පවතී. දණ්ඩ පීලි මත නිශ්චලව තබා ගැනීමට නම් දණ්ඩ තුළින් යැවිය යුතු විද්‍යුත් ධාරාව කොපමණද?

  1.    1.4  A
  2.    2.9 A
  3.    5.8 A
  4.    7.5 A
  5.    8.5 A

( answer :3)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *