42 -1998

එකිනෙකට ස්පර්ශව ඇති තුනී කාච දෙකක් මගින් සමාන්තර ආලෝක කදම්බයක්, සංයුක්තයට 10 cm දුරකින් නාභි ගත කරයි. කාච සංයුක්තය සමන්විතව ඇත්තේ,
1) නාභි දුර 10 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 10 cm වන අවතල කාචයකිනි.
2) නාභි දුර 10 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 20 cm වන අවතල කාචයකිනි.
3) නාභි දුර 20 cm වන උත්තල කාචයකින් සහ නාභිදුර 10 cm වන අවතල කාචයකිනි.
4) එක් එක්හි නාභි දුර 20 cm වන අවතල කාච දෙකකිනි.
5) එක් එක්හි නාභි දුර 20 cm වන උත්තල කාච දෙකකිනි.

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *