44

රූපයේ දක්වා ඇති පරිපථයේ ධාරිත්‍රකය හරහා පවතින විභව අන්තරය හා පරිපථයේ ගබඩා වූ විද්‍යුත් ශක්තිය කොපමණද?

  1.     7 V, 49 μJ
  2.     7 V, 98 μJ
  3.     3 V, 6 μJ
  4.     3 V, 18 μJ
  5.     11 V, 24 μJ

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *