44 – (2000)

රූපයෙහි දක්වා ඇති පරිදි හරස්කඩ ක්‍ෂේත්‍රඵල A වූ ද, ස්කන්ධය m  වූ ද, ඒකාකාර ඝන සිලින්ඩරයක් භාජනයක් තුළ වූ ඝනත්වය d වන ජලයෙහි පාවේ. භාජනය a නියත ත්වරණයකින් ඉහළට චලිත වීමට සැලැස්වූ විට සිලින්ඩරයෙහි, ජලයෙහි ගිලී ඇති කොටසෙහි උස,

(1) ma/Adg දුරකින් වැඩිවේ.
(2) ma/Adg දුරකින් අඩුවේ.
(3) m(g-a)/Adg දුරකින් වැඩිවේ.
(4) m(g-a)/Adg දුරකින් අඩුවේ.
(5) කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවී පවති.

( Ans : 5 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *