06

දුරේක්‍ෂ හා අන්වීක්‍ෂ යන දෙකම සම්බන්ධව සත්‍ය වනුයේ,

  1. අවනෙතෙහි නාභීය දුර උපනෙතෙහි නාභීය දුරට වඩා වැඩිය.
  2. සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේදී අවසාන ප්‍රතිබිම්බය විෂද දෘෂ්ඨියේ අවම දුරෙහි සෑදේ.
  3. සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේදී විශාලනය උපරිම අගයකි.
  4. අවසාන ප්‍රතිබිම්බය අනන්තයේ සෑදෙන විට කාච අතර දුර උපරිම අගයකි.
  5. සාමාන්‍ය සීරුමාරුවේ නිරීක්‍ෂණය කරන විට ඇසට දැනෙන විඩාව වැඩිය.

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *