41 – 1997

උත්තල කාචයක නාභිය දුර 5 cm වේ. එම කාචයෙහි බලයේ විශාලත්වය ඩයොප්ටර් වලින්,
1) 0.025
2) 0.2
3) 5
4) 10
5) 20

(Ans : 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *