43

දී ඇති ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියේ A,D හරහා සමක ප්‍රතිරෝධය වන්නේ, R 1 = 10Ω  සහ R 2 = 20Ω වේ.

  1.    45 Ω
  2.    60 Ω
  3.    25 Ω
  4.    30 Ω
  5.    10 Ω

( answer :5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *