05

පෘථිවිය වටා කක්‍ෂගත වූ චන්ද්‍රිකාවක් කක්ෂයේ රැදී සිටීම සඳහා අවශ්‍ය කේන්ද්‍රාභිසාරී බලය ලබා ගන්නේ කෙසේද?

  1. ඉන්ධන දහනයෙනි.
  2. දහන වායුව පිට කිරීමෙනි.
  3. සූර්යයාගෙන් ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙනි.
  4. පෘථිවියෙන් ඇතිවන ගුරුත්වාකර්ෂණ බලයෙනි.
  5. පෘථිවිය හා සූර්යයා මගින් ඇතිවන ආකර්ෂණය මගිනි.

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *