40 -1996

ආලෝක කිරන දෙකක්, රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි, පෙට්ටියක එක් පැත්තකින් ඇතුලු වී ඉන් පිටවී යයි. පෙට්ටිය තුළ තිබිය හැකි ප්‍රකාශ මූලාවයවය / මූලාවයවයන් වන්නේ,

1) අවතල කාචයක් හා උත්තල කාචයකි.
2) සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකි.
3)උත්තල කාචයක් හා සෘජුකෝණාස්‍රාකාර වීදුරු කුට්ටියකි.
4) උත්තල කාච දෙකකි.
5)අවතල කාච දෙකකි.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *