42

උණුසුම් තේ පානයක් සිසිල් කිරීමට තේ කොප්පය යම් කාලයක් 30°C ඇති ජල බඳුනක බහා තබනු ලැබේ. බඳුනේ ඇති ජල ස්කන්ධය 200g වේ. තේ කෝප්පයේ පවතින තේ 98°C හි පවතින අතර තේ ප්‍රමාණය 200g වේ. පද්ධතිය එළඹෙන අවසාන උෂ්ණත්වය 70°C වේ. කෝප්පය තනා ඇති ද්‍රව්‍යයේ තාප ධාරිතාව ,(ජල බඳුන උරාගන්නා තාපය නොගිනිය හැක.තේ හා ජලයේ වි.තා.ධා. =4200 Jkg‾¹ °C‾¹)

  1.     360 J °C‾¹
  2.    360 J °C‾¹ ට වඩා අඩුය.
  3.    360 J °C‾¹ ට වඩා වැඩිය.
  4.    360 J kg‾¹ °C‾¹
  5.     ඉහත කිසිවක් නොවේ.

( answer :2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *