03

පහත දැක්වෙන්නේ සෘජු තිරස් මාර්ගයක චලිත වන මෝටර් රථයක චලිතයට අදාළ ත්වරණ කාල  ප්‍රස්තාරයයි. ඊට අදාල ප්‍රවේග කාල වක්‍රය වඩාත් නිවැරදිව දැක්වෙන්නේ,

( answer :1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *