41 – (1998)

ජලය බීකරයක්, සම්පීඩන තුලාවක් මත තබා ඇත. කාලය t=0 දී, රූපයේ පෙනෙන අයුරු, ඝන වස්තුවක් ජල මට්ටමෙන් යන්තමින් පහළට සිටිනසේ එල්වා බීකරයේ පතුල මත පතිතවන තෙක් වස්තුව බීකරය තුළට සීරුවෙන් පහත් කරනු ලැබේ. කාලය t සමග තුලාවෙහි පාඨාංකය S වෙනස්වන අයුරු වඩාත් ම හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

( Ans : 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *