38 – 1995

පහත පෙන්වා ඇති කාච එකම ද්‍රව්‍යයෙන් සාදා ඇති අතර ඒවායේ අරයයන් පරිමාණයට ඇද ඇත. කුඩාම නාභි දුර ඇත්තේ කුමන කාචයට ද ?

(Ans : 1)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *