40 – (1997)

රූපයේ දැක්වෙන පරිදි පතුලේ වර්ගඵලය A හා උස L වූ භාජනයකට l දිගැති නළයක් සවි කර ඇත. නලයේ අභ්‍යන්තර හරස්කඩ වර්ගඵලය a නම් සහ භාජනය හා නළය, ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයකින් සම්පූර්ණයෙන් පුරවා ඇත්නම් ද්‍රව්‍ය මගින් භාජනයේ පතුළ මත ඇති කරන බලය වනුයේ,

1) A (L + l) ρg
2) (A – a) Lρg + a (L + l)ρg
3) Alρg
4) a (L + l) ρg
5) (AL+ al)ρg

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *