39

පරිපූර්ණ වායුවක අචල ස්කන්ධයක් රූපයේ පරිදි චක්‍රීය ක්‍රියාවලියකට ලක්වේ. සත්‍ය වනුයේ,

ක්‍රියාවලිය- JM               ML                  LK                      KJ

  1.             ∆W  > 0        ∆W  < 0          ∆W  <  0         ∆W  >  0
  2.             ∆W  > 0        ∆W  > 0          ∆W  <  0         ∆W  <  0
  3.             ∆W  > 0        ∆W  = 0          ∆W  <  0         ∆W   = 0
  4.             ∆W  < 0        ∆W  = 0          ∆W  >  0         ∆W   = 0
  5.             ∆W  > 0        ∆W  = 0          ∆W  >  0         ∆W   = 0

( answer :3)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *