01

කිසියම් ද්‍රවයක වර්තනාංකය μ, A හා B නියත ද λ තරංග ආයාමයද වන පහත සමීකරණයෙන් දෙනු ලබන බව සලකන්න.                μ = A + B / λ2

මෙහි B මාන සමාන වන්නේ,

  1.  තරංග ආයාමය
  2.  පරිමාව
  3.  පීඩනය
  4.  වර්ගඵලය
  5.  ඝනත්වය

( answer :4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *