39 – (1997)

සිහින් බිත්ති සහිත 4h උසකින් යුත් සිලින්ඩරාකාර ලෝහ භාජනයක් තුළ h උසකට ජලය පුරවා ඇත. මෙම සිලින්ඩරය ජලයේ ගිල්වූ විට එය එහි උසින් අර්ධයක් ජල මට්ටමෙන් පහළ පිහිටන සේ රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි පාවේ. මෙම සිලින්ඩරය එහි සම්පූර්ණ උසම වාගේ ජල මට්ටමෙන් පහත පිහිටන සේ පාවී තිබීමට නම් සිලින්ඩරය තුළ ජල මට්ටම h උසෙහි සිට,

1) 4/3h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
2) 2h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
3) 8/3h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
4) 3 h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.
5) 7/2 h දක්වා වැඩි කළ යුතුය.

( Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *