38-2004

ලක්ෂ්‍යාකාර ප්‍රභවයකින් නිකුත් වන ධ්වනියේ තීව්‍රතාව ප්‍රභවයේ සිට ඇති දුරෙහි වර්ගයට ප්‍රතිලෝම ව සමානුපාතික වේ. ලක්ෂ්‍යාකාර ධ්වනි ප්‍රභවයක සිට 1m දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 50dB නම් ප්‍රභවයේ සිට 10m දුරකදී ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයෙ,

1)0.5 dB

2) 3 dB

3) 5 dB

4) 30 dB

5) 70dB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *