38

විශිෂ්ඨ ගුරුත්වය ρ වූ වස්තුවක් කම්බියකින් එල්වා ඇත. එම කම්බියේ මූලිකතානයේ සංඛ්‍යාතය 300Hz වූ ස්ථාවර තරංගයක් ඇති වේ. වස්තුව ජලයේ ගිල්වනුයේ එහි පරිමාවෙන් අඩක් ජලය තුළ පවතින පරිදිය. දැන් කම්බියේ ඇතිවන මූලිකතානයේ සංඛ්‍යාතය, (Hz)

  1.    300  (2ρ-1 /2ρ)1/2 
  2.    300  (2ρ /2ρ-1)1/2   
  3.    300  (2ρ /2ρ-1)     
  4.    300  (2ρ-1 /2ρ)
  5.    300

( answer :1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *