38 – (1997)

ස්කන්ධය 1.4 kg වන ඔටුන්නක් සම්පූර්ණයෙන් ම ජලයේ ගිලී ඇති විට එහි දෘෂ්‍ය බර 1.3kg විය. ඔටුන්න සාදා ඇති ද්‍රව්‍යයේ මධ්‍යන්‍ය ඝනත්වය වන්නේ,
(ජලයේ ඝනත්වය 103 Kgm-3)

1) 1.1 x 103 Kgm-3
2) 1.3 x103 Kgm-3
3) 1.4 x 103 Kgm-3
4) 1.4 x104 Kgm-3
5) 2.7 x 104 Kgm-3

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *