35 -1994

නාභිය දුර 6 cm වන අවතල කාචයකට 2 cm වම් පසින්, නාභීය දුර 8 cm ක් වන උත්තල කාචයක් තබා ඇත. විෂ්කම්භය 1 cm ක් වන ඒකවර්ණ සමාන්තර ආලෝක කඳම්බයක් රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරින් උත්තල කාචයේ වම් පසින් එය මත පතනය වේ. අවතල කාචයෙන් නිර්ගත වන කඳම්බය,

1)අපසාරී වේ.
2)අභිසාරී වේ.
3) විෂ්කම්භය 1 cm ක් වන සමාන්තර කඳම්බයක් වේ.
4) විෂ්කම්භය 1 cm ට වඩා අඩු සමාන්තර කඳම්බයක් වේ.
5) විෂ්කම්භය 1 cm ට වඩා වැඩි සමාන්තර කඳම්බයක් වේ.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *