37 – 2004

පහත දැක්වෙන ඒවායින් උෂ්ණත්වය සමග වැඩි වන රාශිය හඳුනා ගන්න.
1. තඹ කම්බියක ප්‍රතිරෝධකතාව
2. සිලකන් කැබැල්ලක ප්‍රතිරෝධකතාව
3. ජලයේ පෘෂ්ඨික ආතතිය
4. ජලයේ දුස්ස්‍රාවිතාව
5. වසා ඇති කාමරයක් තුළ වාතයේ සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාව

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *