37

මෝටර් රථයක රියදුරෙකු තම රථයේ ඉන්ධන ටැංකියට 10°C දී ඉන්ධන පුරවනු ලැබේ. 30°C උෂ්ණත්වයේදී ද ටැංකිය උතුරා ඉන්ධන අපතේ නොයාමට නම්, 10°C දී පිරවිය හැකි ඉන්ධන පරිමාව වන්නේ,

  • ටැංකියේ මුළු පරිමාව 70 l
  • α steel (ටැංකිය තැනූ ද්‍රව්‍යයේ) =14 × 10-6 °C‾ ¹
  • γ petrol (ඉන්ධන) = 9 × 10-4   °C‾ ¹                
  • 1 / (1+αθ) = (1-αθ))
  1.     68.7  l
  2.     68.8  l
  3.     66.8  l
  4.     69.8  l
  5.     67.8  l

( answer :2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *