37 – (1996)

භාජනයක තෙල් (ඝනත්වය  800 Kgm-3) සහ රසදිය (ඝනත්වය 13600Kgm-3) අඩංගු වේ. ලෝහ ගෝලයක් එහි එක් හරි අඩක් රසදියෙහි පිහිටන ලෙසත් අනෙක් අඩ තෙලෙහි පිහිටන ලෙසත් අතුරු මුහුනතේ පාවේ.ලෝහයේ ඝනත්වය,

1)  1000 Kgm-3
2) 1700 Kgm-3
3) 4800 Kgm-3
4) 7200 Kgm-3
5) 12 800 Kgm-3

( Ans : 4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *