34 – 1993

උත්තල කාචයක් එහි ප්‍රකාශ කේන්ද්‍රයෙන් ඉවතට කාචයේ අක්‍ෂය දිගේ වස්තුවක් චලනය කරනු ලැබේ. විශාලනය M, වස්තු දුර U සමඟ විචලනය වන අයුරු වඩාත්ම හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කවර ප්‍රස්තාරයෙන් ද ?

(Ans : 4)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *