36-2002

තීව්‍රතාවය 2.0 μWm‾²වන ශබ්ද තරංගයක් 10 cm² පෘෂ්ඨික වර්ගඵලයක් හරහා එයට ලම්බකව ගමන් කරයි. එම වර්ගඵලය හරහා පැය 1 ක් තුළ ගමන් කරන ශක්තිය වනුයෙ,

1)7.2 μJ

2)72 μJ

3) 0.072 J

4) 7.2 J

5)72 kJ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *