33 -1993

උස 1.5m වූ ළමයෙක්, සිදුරු කැමරාවක සිදුරේ සිට 7.5 m දුරින් සිටගෙන සිටියි. සිදුරේ සිට කඩතිරයට ඇති දුර 0.20m වේ. කඩතිරයේ ඇති වන්නා වූ ළමයාගේ ප්‍රතිබිම්බයේ උස වනුයේ,
1) 0.01 m
2) 0.02 m
3) 0.04 m
4) 0.08 m
5) 0.4 m

(Ans : 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *