35-2005

තන්තුවක් දිගේ එකිනෙක දෙසට ගමන් කරන සර්වසම ස්පන්ද දෙකක් රූපයේ පෙන්වා ඇත. ස්පන්ද දෙක (a) සම්පූර්ණයෙන්ම අතිච්ඡාදනය වන අවස්ථාව සහ (b) අතිච්ඡාදනය සිදු වීමෙන් මඳ වේලාවකට පසු අවස්ථාව යන අවස්ථා දෙක වඩාත් හොඳින් නිරූපණය කරනු ලබන්නේ,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *