35-2002

ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයක් 5W ධ්වනි ප්‍රතිදානයක් ජනිත කරන විට පුද්ගලයෙකුට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම 10 dB වේ. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයේ ධ්වනි ප්‍රතිදානය 50W දක්වා වැඩි කළේ නම් පුද්ගලයාට ඇසෙන ධ්වනි තීව්‍රතා මට්ටම වනුයෙ,

1) 15 dB

2) 20 dB

3) 40 dB

4) 80 dB

5) 100 dB

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *