35

රූපයේ පරිදි අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය 4Ω වූ කෝෂයක් ප්‍රතිරෝධ පද්ධතියකට සම්බන්ධ කර ඇත. පරිපථයේ ක්‍ෂමතාවය උපරිම වේ නම්, R හි අගය වන්නේ,

  1.     4 Ω
  2.     8 / 3 Ω
  3.     2 Ω
  4.     4 / 9 Ω
  5.     6 Ω

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *