35 – (1995)

ඝනත්වය ρ වන ද්‍රව්‍යයකින් සාදා ඇති තුනී ඒකාකාර AB දණ්ඩක් ඝනත්වය σ වන ද්‍රවයක් අඩංගු භාජනයක බිත්තියට A හි දී නිදහසේ අසවු කොට ඇත. සමතුලිත අවස්ථාවේ දී දණ්ඩෙන් පහෙන් එකක කොටසක් ද්‍රවයෙන් පිටතට නෙරා ඇත්නම් ρ⁄σ හි අගය සමාන වනුයේ,

( Ans : 1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *