32 – 1992

පුද්ගලයෙකුගේ සමීප ඡායාරූපයක් ගැනීම සඳහා කැමරාවක් භාවිතා කරනු ලැබේ. කාචයේ සිට ඡායාරූප පටලයට ඇති දුර 50 mm නම් කාචයේ නාභීය දුර,
1) 50 mm ට සමාන වේ.
2) 50 mm ට වඩා අඩු වේ.
3) 50 mm ට වඩා වැඩි වේ.
4) 100 mm ට සමාන වේ.
5) කාචයේ විවරයේ ප්‍රමාණය මත රඳා පවතී.

(Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *