34-2004

රික්තයක් තුළ ප්‍රචාරණය වන තල විද්‍යුත් චුම්බක තරංග පිළිබඳ කර ඇති පහත ප්‍රකාශ සලකා බලන්න.

  • A) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංග තීර්යක් තරංග වේ.
  • B) විද්‍යුත්  චුම්බක තරංගවල වේගය ඒවායේ තරංග ආයාමයෙන් ස්වායත්ත වේ.
  • C) තරංගය හා සංඝටිතව ඇති විද්‍යුත් හා චුම්බක ක්ෂේත්‍ර සැමවිට ම තරංග ප්‍රචාරණය වන දිශාව ඔස්සේ එල්ල වී පවතී.

ඉහත ප්‍රකාශවලින්,

  1. A පමණක් සත්‍ය වේ.
  2. A සහ B පමණක් සත්‍ය වේ.
  3. A සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  4. B සහ C පමණක් සත්‍ය වේ.
  5. A,B සහ C යන සියල්ල සත්‍ය වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *