34 – 2003

එක සමාන සෘජු ලෝහ, කම්බි තුනක් පහත සඳහන් වෙනස්කම්වලට වෙන වෙනම භාජනය කරන ලදී.

(A) ඇදීමෙන් දිග වැඩි කරන ලදී.
(B) උෂ්ණත්වය වැඩි කරන ලදි.
(C) කම්බිය පරිනාලිකාවක් ආකාරයට ඔතන ලදී.
ඉහත ඒවායින් කුමක් කම්බියේ ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීමට හේතු වේද?

1. (A) පමණි
2. (B) පමණි
3. (C) පමණි
4. (A) හා (B) පමණි
5. සියල්ලම

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *