34

රූපයේ පරිදි රික්තකයක් තුල පාදයක් 10cm ලෙස ඇති සමපාද ත්‍රිකෝණයක ශීර්ෂවල පරිවරණය නොකල 4A , 5A හා 3A ලෙස ධාරා ගලන සන්නායක තුනක් තබා ඇත්තේ තලයට අභිලම්භවයි. ධාරා ගලන දිශා රූපයේ දක්වා ඇත. A හා B කම්බි නිසා C කම්බියේ 2m දිගක් මත ඇතිවන සම්ප්‍රයුක්ත බලය කොපමණද? (නිවුටන් වලින්)

  1.     1.25 × 10-5
  2.     2.75 × 10-5
  3.     5.5 × 10-5
  4.     1.1  × 10-6
  5.     2.2 × 10-6

( answer :3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *