34 – (1994)

දී ඇති J නලයේ දෙකෙළවර මුද්‍රා තබා ඇති අතර, එහි ඝනත්වය ρ වූ ද්‍රවයක් අඩංගු වේ. පළල් බාහුවේ හරස්කඩ වර්ගඵලය පටු බාහුවේ හරස්කඩ වර්ගඵලය මෙන් දෙගුණයකි. සිරවී ඇති වාතයේ පිඩනය පිළිවෙලින්  P1 හා P2 නම්  P1 සමාන වනුයේ,

1)  P2   ට ය.
2)  P2 + hρg  ට ය
3)  P2  – hρg  ට ය.
4)  P2  + 2hρg  ට ය
5)  P2  + 1/2 hρg  ට ය.

( Ans : 2)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *