31 – 1992

තිරයක් මත වස්තුවක ප්‍රතිබිම්බය සාදා ගැනීම සඳහා උත්තල කාචයක් භාවිතා කරන ලදී. කාචයේ ඉහළ අර්ධයේ පාරාන්ධ ද්‍රව්‍යයක් ආලේප කළ විට,
1) ප්‍රතිබිම්බයේ අඩක තීව්‍රතාව පෙරට වඩා අඩු වේ.
2) ප්‍රතිබිම්බයේ ඉහළ අර්ධය නොපෙනී යයි.
3) ප්‍රතිබිම්බයේ පහළ අර්ධය නොපෙනී යයි.
4) සම්පූර්ණ ප්‍රතිබිම්බයේ ම තීව්‍රතාව අඩු වේ.
5) සම්පූර්ණ ප්‍රතිබිම්බයම නොපෙනී යයි.

(Ans : 4)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *