33 – 2001

පරිපථයක රූපයේ පෙන්වා ඇති අයුරු 75Ω ප්‍රතිරෝධයක් සහ පෙට්ටියක(B) අඩංගු නොදන්නා ප්‍රතිරෝධයක් / ප්‍රතිරෝධ යුක්ත වේ. බැටරියේ අභ්‍යන්තර ප්‍රතිරෝධය නොසළකා හැරිය හැක. 75Ω ප්‍රතිරෝධය හරහා විභව අන්තරය 9V නම් පහත සඳහන් කුමක් නොදන්නා ප්‍රතිරෝධය/ ප්‍රතිරෝධ නිරූපණය කරයිද?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *