33 – (1994)

ගැඹුරු මුහුදු පත්ලෙන් නිදහස් වූ වායු බුබුලක් ඉහළට ගමන් කරනු ලැබේ. පහත දී ඇති ප්‍රස්ථාර අතුරින් වායු බුබුලේ වේගය (v) කාලය(t) සමඟ විචලනය වීම ඉතාමත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ කවර ප්‍රස්ථාරයෙන් ද ?

( Ans : 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *