32-2002

රූපයේ පෙන්වා ඇති පරිදි ස්පන්දනයක්, ඇදි තන්තුවක් දිගේ ඒකාාකර වේගයකින් ප්‍රචාරණය වේ.

තන්තුවේ P ලක්ෂ්‍යයේ විස්තාපනය (d), කාලය (t) සමඟ වෙනස් වන ආකාරය වඩාත් හොඳින් නිරූපණය වන්නේ,

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *